DACICUS-CREUZETUL RENA?TERII ROMÂNE?TI

Voi vorbi în cele ce urmeaz? despre o tem? mai pu?in obi?nuit?, dar care vizeaz? totu?i no?iunea titlului acestei pagini, promovarea României.
A?i observat c? de aproximativ un an de zile ne str?duim s? v? aducem în aten?ie locuri, valori ?i tradi?ii române?ti, mo?tenite de la înainta?ii no?tri geto-daci. Ideea central? a acestei rubrici este de a sus?ine tot ceea ce poate avea leg?tur? cu restabilirea adev?ratelor valori ale neamului românesc, din orice domeniu f?r? nicio deosebire. Educa?ia, cercetarea, frumuse?ile ?i bog??iile naturale, poten?ialul uman – a?a cum a?i citit în num?rul trecut de parcul „Pazvante”, ?i multe altele care constituie multiple aspecte ale societ??ii noastre atât de greu încercate în ultimii ani. Cert este c? datorit? conjuncturilor din anul 2009, lucrurile au luat o întors?tur? a?a cum era de prev?zut, în sensul c? oameni cu preg?tire, afla?i în diferite posturi ?i func?ii, au decis s? ia ini?iativ? pentru c? din perspectiva social?, dac? nimeni nu face nimic ?i to?i st?m s? ne uit?m la ce se petrece, apoi se poate alege praful de societatea româneasc?. ?i astfel copiii no?tri nu vor mai avea parte de ?coal?, educa?ie ?i cunoa?tere, ?i odat? cu acestea ar putea scade nivelul de s?n?tate, cultur? ?i intelectualitate din România. Dac? acestea s-ar diminua îngrijor?tor, economia s-ar destr?ma irevocabil sub ac?iunile necugetate ?i lipsite de omenie ale celor care guverneaz?, iar totul în ?ara noastr? ar intra într-un colaps iremediabil. Vorba aceea, cum se glumea pe vremea lui nea Nicu: „opera?ia a reu?it, pacientul a decedat”.
Nivelul de con?tiin?? al românilor
Cu peste 15 ani în urm? urm?ream la televizor ?tiri despre elevii no?tri care participau la olimpiadele interna?ionale, unde reu?eau s? ocupe primele 2 locuri. Asta înseamn? c? între 1992-2000 înc? se înv??a carte ca lumea, elevii no?tri concurând cu al?ii din state mult mai dezvoltate decât România, unde condi?iile ?i manualele sânt mult mai bune. În mica noastr? s?r?cie avem copii de?tep?i, cu mintea brici care sânt genii în devenire. Principala surs? de evolu?ie ?i dezvoltare în oricare sistem este cunoa?terea, aceasta fiind posibil? atâta vreme cât se poate avea acces la informa?ia corect?, nedeteriorat? sau netrunchiat?. Dup? 1996 nivelul de preg?tire al elevilor din România a sc?ztu treptat, ?i de câ?iva ani încoace olimpiadele interna?ionale la matematic?, fizic? sau alt? materie ?colar? nu mai sânt câ?tigate de c?tre copiii no?tri. Înseamn? c? ceva grav s-a petrecut între timp, dac? a?a stau lucrurile. ?i semnalul este îngrijor?tor, pentru c? dac? ace?ti copii ai no?tri nu mai asimileaz? înv???tura, cine se va ocupa în viitorul de mâine de s?n?tate, educa?ie, cultur? ?i conservarea tuturor valorilor ?i tradi?iilor acestui neam românesc? Nimeni! Au r?mas în schimb neatinse capacitatea de munc? a românilor ?i disponibilitatea acesteia pentru alte ??ri, la noi fiind dirijat din umbr? un ?omaj care ?ubreze?te structura economiei precum oxizii care mânânc? fierul determinând apari?ia ruginei.
Tocmai din aceste motive, ?i înc? din altele pe care nu le mai expun aici deoarece le vedem ?i le tr?im cu to?ii zilnic, a fost necesar? apari?ia acestei mi?c?ri cu caracter na?ional care se bazeaz? pe readucerea în aten?ia opiniei publice române?ti a valorilor str?mo?e?ti de dreptate ?i respectarea legii, a?a cum o f?ceau dacii pe vremea lor. Pentru c? din dreptate ?i respectarea legii deriv? toate celelalte posibilit??i de a îndrepta lucrurile în România, ele fiind distorsionate de-a lungul anilor tocmai din cauza faptului c? nu s-au respectat legile, ?i din multe puncte de vedere s-au comis multe nedrept??i. A fost un deceniu 1996-2006 în care românii, ca neam, s-au v?zut în fa?a unor situa?ii în care li s-au distrus treptat înv???mântul, cultura ?i s?n?tatea, trei valori fundamentale prin care orice stat al lumii î?i poate asigura dezvoltarea c?tre un nivel de trai corespunz?tor. ?i tragic a fost c? totul s-a petrecut sub obl?duirea lipsit? de scrupule a politicienilor iresponsabili. (continuarea în revista COSMOS nr.32)

Share on FacebookShare on FacebookLeave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X